AgroBio Biotoll – Neopermin 300g

135 

AgroBio Biotoll – Neopermin 300g AgroBio AgroBio Biotoll – Neopermin 300g 135 Kč

Popis produktu

Prášek proti mravencům. Proti jakým škůdcům je určen? proti mravencům Proč jej použít? hubení mravenců dlouhodobá a účinná ochrana před mravenci v obývacích prostorech a na terasách, zásobárnách , prázdných skladištích požerový a kontaktní účinek Jak jej použít? aplikujte do míst výskytu mravenců nebo přímo do mraveniště Aplikace v následujících obdobích: Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí. Signální slovo: Varování Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny: H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.EUH208 Obsahuje permethrin (ISO). Může vyvolat alergickou reakci. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P261 Zamezte vdechování prachu.P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P501 Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů..

Další vlastnosti: Hmotnost 300 g. Výrobce AgroBio. . . . . . . . . .

Související produkty