AgroBio Champion 50 WG 2×10 g

49 

AgroBio Champion 50 WG 2×10 g AgroBio AgroBio Champion 50 WG 2×10 g 49 Kč

Popis produktu

Kontaktní fungicidní a baktericidní přípravek k ochraně proti houbovým a bakteriálním chorobám rostlin a k ochraně meruněk proti mrazu. Účinná látka: hydroxid měďnatý 768 g/kg Jak účinkuje? Hydroxid měďnatý je fungicid a baktericid s protektivní účinností a širokým spektrem účinku. Pro jaké rostliny a choroby je registrován? brambor (plíseň bramboová) okurka (plíseň okurková) cibule, česnek (plíseň cibulová) broskvoň (kadeřavost listů) jádroviny (korové nekrózy) hrušeň, jabloň (bakteriální spála) slivoň (puchrovitost) meruňka (korové nekrózy, ochrana květů proti mrazu) fazol na lusky (antraknóza fazolu) celkové registrované použití najdete v záložce POUŽITÍ nebo v etiketě v záložce PŘÍLOHY. Jak jej použít? postřikem podle dané choroby – viz. POUŽITÍ nebo ETIKETA postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován) Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. Signální slovo: Nebezpečí Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny: H302 Zdraví škodlivý při požití.H318 Způsobuje vážné poškození očí.H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebolékaře.P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P391 Uniklý produkt seberte.P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí

Další vlastnosti: Hmotnost 150 g. Výrobce AgroBio. . . . . . . . . .

Katalogové číslo: 8595660501339 Kategorie:
Výrobce:AgroBio

Související produkty