AgroBio PROTI americkemu padli (Discus) 2x2g

119 

AgroBio PROTI americkemu padli (Discus) 2x2g AgroBio AgroBio PROTI americkemu padli (Discus) 2x2g 119 Kč

Popis produktu

Postřikový fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelného granulátu k ošetření angreštu proti americkému padlí angreštovému. Účinná látka: kresoxim-methyl 500 g/kg (50 % hmot.) Jak účinkuje? Účinek přípravku Discus je založen na zabránění přenosu elektronů v dýchacím procesu, čímž je zabráněno sporulaci a klíčení spór. V závislosti na škodlivém organismu a termínu aplikace vykazuje protektivní, kurativní a eradikativní účinek. Přípravek je z míst a dopadu rozváděn po povrchu rostliny, takže posléze vytvoří ochrannou vrstvu. Přípravek je plně selektivní v jakékoli růstové fázi. Pro jaké rostliny? angrešt (Americké padlí) Jak jej použít? postřikem výhradně preventivně jednou před květem a dvakrát po odkvětu angreštu Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. Signální slovo: Varování Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny: H351 Podezření na vyvolání rakoviny.H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Další vlastnosti: Hmotnost 200 g. Výrobce AgroBio. Počet ks na paletě / v kartonu 0/12. . . . . . . . .

Katalogové číslo: 515846789 Kategorie: ,
Výrobce:AgroBio

Související produkty