AgroBio PROTI housenkám (Karate)

69 

AgroBio PROTI housenkám (Karate) AgroBio AgroBio PROTI housenkám (Karate) 69 Kč

Popis produktu

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. Signální slovo: Varování Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny: H302 Zdraví škodlivý při požití.H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.H332 Zdraví škodlivý při vdechování.H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. Insekticid na bázi syntetického pyrethroidu k hubení housenek, savého a žravého hmyzu. Účinná látka: lambda-cyhalothrin 50 g/l (4,8 %) Jak účinkuje? Pyrethroidní nesystemický insekticid proti širokému spektru žravého a savého hmyzu. Usmrcuje hmyz jako dotykový a požerový jed. Působí zejména proti žravým škůdcům(Lepidoptera, Coleoptera) jako kontaktní jed s výraznou účinností. Dálemávelmi dobrou účinnost na savý hmyz (Homoptera). Pokud se přípravek použije pro časnou jarní aplikaci, má výrazné vedlejší účinky na svilušky (Tetranychidae). Vyznačuje se rychlou účinností (knockdown efekt) a dlouhým reziduálním působením. Je světlostabilní, což umožňuje jeho použití proti rozvlekle nastupujícím škůdcům. Dráždivé účinky vyvolávají neklid hmyzu a nutí i skrytě žijící druhy ke kontaktu s účinnou látkou. Má repelentní účinek. Přípravek dobře působí při nízkých teplotách do 20 – 25 C.Při vysokých teplotách účinnost klesá. Pro jaké rostliny a škůdce je registrován? okrasné rostliny (housenky, aj.) jádroviny a peckoviny (housenky) brukvovitá zelenina (housenky můry zelné) Jak jej použít? postřikem celé rostliny při výskytu housenek (u jádrovin a peckovin před květem) max. 1 x za vegetaci aplikace max. do 23 St. C (při vyšší teplotě se snižuje účinnek) = v teplých dnech doporučujeme provést postřik ráno nebo v podvečer postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)

Další vlastnosti: Hmotnost 300 g. Výrobce AgroBio. . . . . . . . . .

Katalogové číslo: 8595660502411 Kategorie: , , ,
Výrobce:AgroBio

Související produkty