AgroBio PROTI Plísni šedé (Zdravá jahoda souprava)

149 

AgroBio PROTI Plísni šedé (Zdravá jahoda souprava) AgroBio AgroBio PROTI Plísni šedé (Zdravá jahoda souprava) 149 Kč

Popis produktu

Fungicidní souprava dvou přípravků (Switch a Harmonie Plod) proti plísni šedé a pro bohaté nasazení plodů jahodníku. Účinné látky: Switch – cyprodinil, fludioxonyl Harmonie Plod – P (fosfor) 9, K (draslík) 19 Jak účinkuje? Switch – fungicidní přípravek proti plísni šedé SWITCH je kombinovaný fungicid se systémovým a kontaktním účinkem obsahující dvě účinné látky: cyprodinil a fludioxonil. Cyprodinil inhibuje biosyntézu aminokyselin. Do rostliny proniká velice rychle prostřednictvím listů již v průběhu 2 hodin po ošetření. Po uplynutí této doby nemůže již být účinná látka smyta deštěm. V rostlině se účinná látka pohybuje akropetálně směrem k novým přírůstkům a translaminárně. Harmonie Plod – kapalné ES hnojivo Fosforečno-draselný koncentrát na výživů listů jahodníků a dalších plodin. Obsahuje fosfor a draslík ve formě plně přijatelné listy. Účinně chrání před nedostatkem fosforu a draslíku, zejména v období nízkých teplot půdy nebo vydatného rozvoje rostlin. Přispívá ke správnému rozvoji kořenového systému a plodů, ovlivňuje zlepšení vodního hospodářství rostlin. Použitý na podzim na ozimých kulturách zvyšuje mrazuvzdornost. Pro jaké rostliny a problémy? jahodník plíseň šedá podpora tvorby květů a plod = vysoká úroda Jak ji použít? 1. ošetření: Harmonie Plod – pro dodání živin, bohaté nasazení květů. Aplikujte vždy před květem, postřikem nebo zálivkou (neaplikovat na květ). 2. ošetření: Switch – proti plísni šedé. Aplikujte na začátku kvetení. 3. ošetření: Switch – proti plísni šedé. Aplikujte na konci kvetení. 4. ošetření: Harmonie Plod – pro dodání živin, bohaté nasazení plodů. Aplikujte po odkvětu zálivkou (neaplikovat na květ) souprava je vždy na 2-2,5 l aplikační kapaliny / ošetření Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. Signální slovo: Varování Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny: H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P280 Používejte ochranný oděv/ochranné rukavice/ochranné brýle/ obličejový štít.P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví aživotní prostředí

Další vlastnosti: Hmotnost 200 g. Výrobce AgroBio. . . . . . . . . .

Katalogové číslo: 8595660502060 Kategorie: ,
Výrobce:AgroBio

Související produkty