AgroBio Ratimor – granule 150 g

54 

AgroBio Ratimor – granule 150 g AgroBio AgroBio Ratimor – granule 150 g 54 Kč

Popis produktu

Požerová nástraha ve formě granulí k hubení myší domácích, potkanů a krys. Účinná látka: bromadialon 0,0029% g/kg Proti jakým škůdcům je určen? proti hlodavcům (myši, krysy, potkani, aj.) Proč jej použít? hubení hlodavců pomocí granulí obsahuje hořké ochucovadlo (proti nechtěnému konzumu nebo požeru) Jak jej použít? granule na hlodavce se používají v uzavřených objektech, na půdách nástrahy umísťujte do deratizačních staniček na místa výskytu hlodavců ty doplňujte každý 3-8 den, tak dlouho, dokud jsou nástrahy hlodavci konzumovány Upozornění: Při aplikaci používejte vždy gumové rukavice. Zaručíte si vždy vysokou bezpečnost při aplikaci a zároveň omezíte možný výskyt lidského pachu na nástraze (ten hlodavcům vadí). Umísťujte je mimo dosahu dětí nebo domácích zvířat. Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý. Signální slovo: Varování Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny: H373 Může způsobit poškození krevní srážlivosti při prodloužené nebo opakované expozici. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P260 Nevdechujte prach.P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Další vlastnosti: Hmotnost 150 g. Výrobce AgroBio. . . . . . . . . .

Katalogové číslo: 3830050609048 Kategorie: , , ,
Výrobce:AgroBio

Související produkty