AgroBio Stimulátor zakořeňování 100 ml (INPORO)

99 

AgroBio Stimulátor zakořeňování 100 ml (INPORO) AgroBio AgroBio Stimulátor zakořeňování 100 ml (INPORO) 99 Kč

Popis produktu

Stimulátor zakořeňování pro bohatý kořenový systém, na přírodní bázi. Obsahuje: soli huminových a fulvo kyselin z leonarditu, mořské řasy Ascophyllum nodosum, stimulační a protistresové látky TRISOL a smáčivé látky (1%). Proč jej použít? podporuje tvorbu kořenů a kořenového vlášení stimuluje bohatý kořenový systém huminové látky vyrobené z leonarditu pro ovlivnění energetického metabolismu rostlin extrakt z mořské řasy Ascophyllum nodosum pro zvýšení výkonu fotosyntézy a zvýšení odolnosti vůči stresovýmfaktorům syntetické auxiny pro stimulaci kořenového systému chelatizační činidlo a smáčivé látky pro usnadnění vstupu účinných látek do rostlin a lepší přilnavost k listové ploše snižuje stres rostlin (např. při přesazování) Pro jaké rostliny? zelenina (brambory, česnek, rajčata, aj.) okrasné rostliny a dřeviny ovocné stromy drobné ovoce (jahody, aj.) réva vinná trávníky Jak jej použít? před výsevem (máčením semen) před výsadbou (máčením kořenů, sadby stroužků, hlíz, řízků rostlin) zálivkou, postřikem v průběhu vegetace pro regeneraci rostlin, trávníku během vegetaci (po zimě, v době sucha, po jiném poškození rostlin nebo trávníku) Přípravek je možné použít samostatně nebo také v kombinaci s hnojivy a přípravky na ochranu rostlin. Nedoporučujeme použití přípravku současně s herbicidy. Dávkování: 1. Namáčení semen, hlíz, kořenů a řízků rostlin Použijte v dávce 50 ml přípravku na 1 l vody, doba máčení cca 10 minut. Zbytek aplikační kapaliny můžete doředit a aplikovat postřikem (1:3) nebo zálivkou (1:15). 2. Aplikace postřikem (na mladé rostliny nebo při regeneraci rostlin po zimě) Použijte v dávce 25 ml přípravku na 1 l vody, max. 2x za vegetační období (réva – max. 3x, trávníky – max. 5x). 3. Aplikace zálivkou Použijte v dávce 50 ml přípravku na 10 l vody na plochu 100 m2, max. 2x za vegetační období. Pro odstranění stresu rostlin po použití chemických přípravků (především herbicidů) nebo po poškození mrazem nebo kroupami, apod. – aplikujte dle bodů 2) nebo 3).Při použití herbicidů použijte přípravek až po účinku herbicidu na plevele, tj. až min. sedmý den po aplikaci herbicidu. Aplikace v těchto období rostlin: Bezpečnostní opatření: P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.P280: Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P501: Odstraňte obsah/obal na skládce nebezpečných odpadů dle místních předpisů.

Další vlastnosti: Hmotnost 300 g. Výrobce AgroBio. . . . . . . . . .

Katalogové číslo: 8595660503173 Kategorie:
Výrobce:AgroBio

Související produkty