AgroBio WUXAL Kalcium 250 ml

149 

AgroBio WUXAL Kalcium 250 ml AgroBio AgroBio WUXAL Kalcium 250 ml 149 Kč

Popis produktu

Speciální vysoce koncentrované minerální hnojivo pro většinu rostlin, zejména pro rostliny s vysokými nároky na vápník. Obsah živin: 10 N (dusík) + 15 Ca (vápník) + 2 Mg (hořčík) + B (bór) + Cu (měď) + Fe (železo) + Mn (mangan) + Mo (molybden) + Zn (zinek) Jak účinkuje? vysoký obsah vápníku (Ca) jen pro postřik na listy a plody (rostlinami je velmi rychle přijímáno a transportováno do míst, kde je ho nejvíce zapotřebí (listy a plody) předchází výživovým poruchám živiny jsou v chelátové vazbě = jsou rostlinami vemi snadno přijímány bez ochranné lhůty (jedná se o hnojivo) Pro jaké rostliny? zelenina (rajčata, paprika, okurky, saláty, květák, endivie, celer, kapusta, aj.) ovocné dřeviny a rostliny (jabloně, hrušně, třešně) réva vinná okrasné rostliny Jak jej použít? jednoduchá aplikace zálivkou nebo postřikem na list Dávkování: Rajčata, paprika – 10-40 ml na 10L vody Celer, Čekanka, Endivie, Kapusta, Květák, Salát, Zelí – 30-50 ml na 10 L vody Hrušeň – 30-40 ml na 10 L vody Jabloň – 30-60 ml na 10 L vody Třešeň – 50 – 60 ml na 10 L vody Přípravek je klasifikován jako zdraví škodlivý. Signální slovo: Nebezpečí Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny: H302 Zdraví škodlivý při požití.H318 Způsobuje vážné poškození očí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

Další vlastnosti: Hmotnost 0,25 kg. Výrobce AgroBio. Počet ks na paletě / v kartonu -/8. Mall 1. . . . . . . .

Katalogové číslo: 8594013421584 Kategorie: , , ,
Výrobce:AgroBio

Související produkty